Ett företag har skaffat ett enkelt mps-system i första hand för att registrera tider och få koll på kalkyler, fungerar inte tillfredsställande. ma-konsult tillfrågas om vi kan hjälpa till. Vid ett första besök upptäcks brister då person som ansvarat för projektet inte haft tillräckliga kunskaper om mps och systemet. Vidare framkom att det finns ytterligare två producerande enheter och att endast ekonomisystem används där.

ma-konsult ombeds att kartlägga behoven av IT hjälpmedel och ge förslag till åtgärder. Vi gjorde en nulägesanalys. Man använder äldre version av Navision för bokföring och fakturering, samt ett hemmagjort accessprogram för orderberedning och förkalkyl. Bara manuella arbetssätt, rutiner saknas. Vi kom fram till fem steg att arbeta vidare.

1 Manuell uppbyggnad av lagret. Rutiner för hantering.
2 Rutiner för materialanskaffning.
3 Framtagning av kravspec, lista tänkbara system.
4 Datanätverk mellan de olika enheterna.
5 Upphandling och implementation av affärssystem.